Lebara logo
Menu

Wsparcie

Centralnym aspektem kultury Grupy Lebara jest pragnienie wspierania społeczności

Lebara Foundation to niezarobkowa, filantropijna organizacja wchodząca w skład Grupy Lebara. Grupa Lebara przekazuje część swoich zysków fundacji. Chcemy wywierać wpływ na społeczności naszych klientów, ich rodziny i przyjaciół. Fundacja kieruje się postanowieniami i zasadami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. Wierzymy, że prawem każdego dziecka jest osiągnięcie jego pełnego potencjału i że jest to prawo niezbywalne.

Mając 15 lat, współzałożyciel Grupy Lebara i jej CEO Ratheesan Yoganathan schronił się w Wielkiej Brytanii przed wojną domową w Sri Lance. W 2001 roku on i jego przyjaciele Leon Ranjith i Baskaran Kandiah wspólnie założyli Grupę Lebara.

Ich wizją było pomóc migrantom w utrzymywaniu kontaktu z ich ukochanymi, którzy pozostali w domu, poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości, niedrogich produktów i usług.

Jednak kiedy Ratheesan zobaczył konsekwencje tsunami w Azji w 2004 roku, ta wizja poszerzyła się, ponieważ sam doświadczył tego, co dzieje się z małymi dziećmi, gdy zostaną pozbawione wody, żywności, schronienia i wykształcenia. Właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiła się koncepcja założenia fundacji. W 2008 roku zarejestrowano Lebara Foundation, której celem statutowym jest oferowanie wysiedlonym społecznościom na całym świecie pomocy w zakresie miejsc zamieszkania, opieki medycznej i edukacji.


lebara foundation

Pomoc dzieciom w Sri Lance, 2010

Pragniemy odmieniać życie bezbronnych dzieci na całym świecie; robimy to poprzez ciągłe świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz młodych osób dotkniętych przez różnorodne konflikty i ubóstwo. 

Nasze projekty realizujemy wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, firmami z sektora prywatnego, rządami centralnymi i lokalnymi społecznościami.

Naszymi przewodnimi zasadami są: równe prawa i godność dla wszystkich, brak dyskryminacji, przejrzystość i odpowiedzialność.

Obszary, w których chcemy wywierać wpływ to:

 • Edukacja i upodmiotowienie

  Wierzymy, że dostęp do edukacji o odpowiedniej jakości to jedno z praw człowieka, a jej brak ogranicza życie i pozbawia go wartości oraz utrwala biedę. Doceniamy także wagę równouprawnienia płci w szkolnictwie. Dlatego chcemy pomagać bardziej pokrzywdzonym przez los dziewczętom i chłopcom w zdobyciu formalnej edukacji.

 • Bezpieczeństwo żywnościowe
  Ponad 800 milionów ludzi w Azji w dalszym ciągu żyje w ubóstwie, a 90 milionów dzieci w wieku przedszkolnym jest niedożywionych. Dla większości głodujących rolnictwo jest bezpośrednim źródłem pożywienia oraz utrzymania, co stanowi ogromny ciężar dla zasobów naturalnych. W Afryce bardzo pożądany rozwój rolnictwa musi być bardziej sprawiedliwy i zrównoważony niż wcześniej. Lebara Foundation łagodzi takie problemy poprzez udzielanie bezpośredniej pomocy w postaci żywności, jak i wprowadzania innowacyjnych praktyk rolniczych.

 • Bezpieczna woda i odpowiednie warunki sanitarne 
  Wspieramy innowacyjne projekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, których celem jest zmniejszenie wpływu zmian klimatu na dzieci i zwiększenie dostępu do czystej wody oraz poprawa warunków sanitarnych na tych obszarach.

 • Ochrona praw człowieka
  Nasze projekty są realizowane w różnych systemach prawnych i tradycjach kulturowych, promując prawa i wolności, które powinny być respektowane przez rządy.

 • Zapewnienie mieszkania
  Walczymy o to, by dzieci miały miejsce, w którym mogą się schronić i mieszkać, niezależnie od ich rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, przekonań, pochodzenia, sytuacji ekonomicznej, statusu urodzenia i zdolności.